Executives

(as of March 27, 2020)

Directors

President & Representative Director

Shu Itoh

Representative Director

Hiromoto Watanabe

Directors

Yasuo Horiguchi

Masakazu Shirakawa

Tsutomu Kimura

Outside Directors

Sanae Tanaka

Shinzo Masuda

Masanobu Muramatsu


Corporate Auditors

Audit & Supervisory Board Members

Naoki Soramoto

Yoshihiro Saimura

Outside Audit & Supervisory Board Members

Sachio Itasawa

Toshizo Kamiyama


Executive Officers

Chairman & Representative Director

Hiromoto Watanabe

President & Representative Director

Shu Itoh

Senior Managing Director

Yasuo Horiguchi

Managing Directors

Masakazu Shirakawa

Tsutomu Kimura

Senior Executive Officers

Dennis Burleigh

C. H. Tan

Masami Muramatsu

Toshio Araki

Fumio Fujisaki

Executive Officers

Hiroyuki Gozono

Kazuhiko Yokoyama

Katsuji Hatano

Takashi Sasaki

Takeshi Kodaira

Hayato Yazawa

Yoshio Wada

Hideo Yokoi